Zápis dětí na školní rok 2021 / 2022

Ředitelka 1. Mateřské školy v Protivíně se sídlem 398 11 Protivín Ve Školce 586, pracoviště MŠ Krč jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


  1. Číslo jednací pro potřeby přijímacího řízení určují poslední tři číslice rodného čísla dítěte

  2. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 19. května proti podpisu v Mateřské škole Krč od 10,00 hod do 14,00 hod.

  3. Pořadí uchazečů - při dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.:POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO VÝSLEDEK
1 837 přijat/a
2 516 přijat/a
3 056 přijat/a
4 032 přijat/a
5 090 přijat/a
6 682 přijat/a
7 540 přijat/a
8 677 nepřijat/a

V PROTIVÍNĚ 10.05.2021

ŠÁRKA ŠŤASTNÁ, ředitelka školy