Zápis dětí na školní rok 2022 / 2023

Ředitelka 1. Mateřské školy v Protivíně se sídlem Protivín Ve Školce 586 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


0d školního roku 2022/2023 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti vedené pod těmito čísly jednacími - při dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.:


Registrační číslo uchazeče jsou poslední tři číslice z rodného čísla.POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO VÝSLEDEK
1 534 přijat/a
2 417 přijat/a
3 840 přijat/a
4 434 přijat/a
5 960 přijat/a
6 671 přijat/a
7 232 přijat/a
8 110 nepřijat/a
9 065 nepřijat/a

V PROTIVÍNĚ 10.05.2021

ŠÁRKA ŠŤASTNÁ, ředitelka školy

ROZHODNUTÍ bude rodičům předáno do datové schránky nebo do vlastních rukou dne 12.05.2022 od 10,00 do 13,00 hod v kanceláři Mateřské školy Krč