Zápis dětí na školní rok 2020 / 2021

Ředitelka 1. Mateřské školy v Protivíně se sídlem Protivín Ve Školce 586 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


  1. Číslo jednací pro potřeby přijímacího řízení určují poslední tři číslice rodného čísla dítěte

  2. Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno od 13. května proti podpisu v ředitelně 1. Mateřské školy od 8,00 hod do 14,00 hod.

  3. Od školního roku 2020/2021 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti vedené pod těmito čísly jednacími - při dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.:POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO
1 768
2 838
3 868
4 879
5 293
6 124
7 416
8 703
9 718
10 597
11 221
12 923
13 189
14 017
15 343
16 147

V PROTIVÍNĚ 07.05.2020

ŠÁRKA ŠŤASTNÁ, ředitelka školy