Zápis dětí na školní rok 2022 / 2023

Ředitelka 1. Mateřské školy v Protivíně se sídlem Protivín Ve Školce 586 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


0d školního roku 2022/2023 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti vedené pod těmito čísly jednacími - při dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.:


Registrační číslo uchazeče jsou poslední tři číslice z rodného čísla.POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO VÝSLEDEK
1 679 přijat/a
2 956 přijat/a
3 932 přijat/a
4 116 přijat/a
5 931 přijat/a
6 875 přijat/a
7 550 přijat/a
8 650 přijat/a
9 967 přijat/a
10 690 přijat/a
11 151 přijat/a
12 907 přijat/a
13 756 přijat/a
14 960 přijat/a
15 519 přijat/a
16 712 přijat/a
17 585 přijat/a
18 590 přijat/a
19 450 správní řízení přerušeno
20 458 přijat/a
21 781 přijat/a
22 589 přijat/a
23 985 přijat/a
24 809 přijat/a
25 259 přijat/a

V PROTIVÍNĚ 11.05.2022

ŠÁRKA ŠŤASTNÁ, ředitelka školy

ROZHODNUTÍ bude rodičům předáno do datové schránky nebo do vlastních rukou dne 12.05.2022 od 10,30 do 14,00 hod v ředitelně školy, popř. individuálně po telefonické domluvě.