FILOZOFIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

      Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě přijme, je trvalá a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najdou své uplatnění.
      Proto je úkolem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
      Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole. Napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytujeme i péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Snažíme se o vytváření optimálních podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého dítěte.
      Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004 – 22, který si přizpůsobujeme potřebám a záměrům školy-ve vlastním školním vzdělávacím programu "ROK V 1.MATEŘSKÉ ŠKOLE - aneb budeme si hrát-budeme se učit." V podobě vytýčených integrovaných bloků nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti v naší mateřské škole. V rámci doplňkových programů pak nabízíme další nadstandardní péči dětem v oblasti výtvarných, estetických, pracovních, hudebních, jazykových a dalších dovedností. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem.